วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

            ครั้งที่ 2
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

วิชา   การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
       
              วันนี้อาจารย์จ๋าได้อธิบายรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้แยกจำนวนสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ว่าเป็นชนิดใด  อาทิ เช่น กระเป๋าสตางค์ แยกออกได้ดังนี้ คือ รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้ำหนัก พื้นผิวของสีกระเป๋า ปริมาณ ความจุ ฯลฯ

***คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก***
     
             ขั้นตอนการหาค่าของสิ่งของต่างๆ
           สิ่งของ < วัดค่า < เปรียบเทียบ < คำนวณ
 เมื่อเราจะหาสิ่งของใดๆนั้นเราจะต้องคำนวณค่าของมันให้ได้เมื่อเรานับจำนวณค่าของมันได้แล้ว ก็จะออกมาเป็นตัวเลข จากนั้นก็นำมาเขียนเป็นตัวเลขเพื่อแสดงผลได้ชัดเจน


***ตัวเลข คือ สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์***
        
        เด็กวัยเเรกเกิด จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการกระทำกับสิ่งรอบตัวจากนั้นเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะซึมซับไปสู่สมอง
      ช่วงอายุ 2-4 ปี เด็กเริ่มใช้ภาษาได้เเต่ต้องเป็นคำที่สั้น
      ช่วงอายุ 4-6 ปี เด็กสามารถใช้เหุผลในการทำสิ่งต่างๆบอกเหตุผลในความเชื่อมโยงกัน
           ประสบการณ์เดิม<ประสบการณ์ใหม่<เกิดความรู้ใหม่ขึ้น<เกิดการเรียนรู้
   คณิตศาสตร์นั้นอยู่รอบๆตัวเรามีลำดับ จังหวะ ในการพัฒนาเด็กถ้าเรานำสิ่งที่ยากมาพัฒนาเด็กจะทำไม่ได้ แต่ถ้านำสิ่งง่ายมาพัฒนาเด็กก็เบื่อหน่าย 

***ในการทำสื่อนั้น สื่อที่วัดควรสามารถจับต้องได้ และต้องเป็นมมิติ***
***การจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถทำได้ตลอดเวลา***

          "งานที่ได้รับมอบหมาย"

1. สำรวจรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับคณิตสาสตร์ สำนักวิทยบริการ ว่ามีอะไรบ้าง(หามาให้ได้มากที่สุด)โดยมีส่วนประกอบดังนี้
        - ชื่อผู้แต่ง
        - ชื่อหนังสือ
        - ปีพ.ศ.
        - เลขหมู่หนังสือ
2.ให้ความหมายของคณิตศาสตร์ว่ามีความหมายว่าอย่างไร โดยมีส่วนประกอบดังนี้
        - ชื่อผู้เขียน
        - ชื่อหนังสือ
        - ปีพ.ศ.
        - หน้าหนังสือ
3.จุดมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ว่าอย่างไร
4. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ หรือ วิธีสอน เป็นอย่างไร
5. ขอบข่ายของคณิตศาสตร์

ูู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น